​​Tiểu sử
Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc)

NTC.jpg

Ninh Thành Công

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​