​Tiểu sử
Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc)

LuongThanhNghi.jpg 
NGUYỄN THANH MAI​


updating.gif

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​