​​

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI THƯỢNG HẢI - TRUNG QUỐC
Địa chỉ : 3F, Huachen financial mansion. No 900, Pudong Ave, Shanghai. Postcode: 200135
Tel : +86-21-68555871 / 68555872/13472652588​​​

Fax : +86-21-68555873

E-mail :  tlsqvn.th@mofa.gov.vn

Website : http://vnconsulate-shanghai.mofa.gov.vn/​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​